• Địa chỉ: Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi
  • Thời gian thực hiện: 2015
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế cấp điện và thông tin liên lạc.