Tư vấn giám sát và quản lý dự án CƠ ĐIỆN

 

  • Tư vấn giám sát chất lượng hệ thống cơ điện (MEP) trong nhà.
  • Tư vấn giám sát chất lượng hệ thống cơ điện (MEP) công trình hạ tầng kỹ thuật.
  • Quản lý dự án chất lượng công trình được thể hiện qua việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án.